A római katolikus templom

Dunaszegen már a régebbi századokban is (1600) volt templom. Az 1658. évi adóösszeírások mint elpusztultat jelzik. 1720-ban a régi helyén Viczay Terézia grófnő emeltetett új templomot, mely eredetileg barokk stílusban épült, de azóta némileg átalakították. A műemlékről Genthon István Magyarország műemlékei című könyvének dunántúli fejezetében a következőket lehet olvasni:
"R.k. templom, homlokzat előtti toronnyal és a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel. Három-boltszakaszos hajó, szentély. Barokk főoltár és szószék. Épült 1720-ban."

Dunaszeg


A templom nagy oltárképe az egykori védőszentet, Borbálát ábrázolja. Fölötte Havas Boldogasszonyról készült festmény látható. (A falu népe ma már Máriát tartja a dunaszegi templom védőszentjének.) A berendezés már nem a régi. Az eredeti barokk szószék még megvan, de jelenleg a szentpáli templomban található. Az orgona múlt századból való.

Az egyházközségi jegyzőkönyvek alapján figyelemmel kísérhetjük a templom tatarozásának és az oltár restaurálásának történetét a 30-as évek elején.

1931. május 4-én a következőkről tárgyalnak a képviselők:

"…a templom főoltárának és a templom külsejének renoválása feltétlen szükségessé vált. Ezen munkálatok a legkedvezőbb esetben is legalább 1000 pengőbe kerülnének, azonban csak 462 pengő áll erre a célra rendelkezésre."

A képviselőtestület úgy határozott, hogy felszólítja a híveket adakozásra és erre a célra gyűjtőíveket bocsát ki. Az íveket önként jelentkező egyházközségi képviselő testületi tagok hordozzák körül a faluban. Hogy mennyi és milyen munkálatokat fognak elvégezni, azt a gyűjtés eredményétől teszik függővé. Június 21-én Gáspáry Gyula plébános ismerteti a templom tatarozására és az oltár restaurálására indított gyűjtés eredményét.

"… most 1215 pengő áll erre a célra rendelkezésre. Egyes névtelen adakozók még azonban kisebb-nagyobb összegeket kilátásba helyeztek…"

A rendelkezésre álló összeg nem elegendő, ezért elhatározzák, hogy egyelőre csak az oltár renoválását és a templom belső festését végeztetik el. Az oltár restaurálásához három költségvetés érkezik. Heckenast János szombathelyi oltárépítő 940 pengős költségvetését fogadja el a képviselőtestület. Az egyházközség a 940 pengőn kívül lakást és ellátást is biztosít, azonfelül a felmerülő fuvarokat is adja. Még egy megjegyzés a 21-i jegyzőkönyvből:
"Szeredy Benedek a festéshez nagyobb összeggel hozzájárult."

A kezdeti bíztató jelek után nagyon lassan halad az ügy. Másfél évig szinte semmi nem változik 1933 januárjában ismét felcsillan egy kis reménysugár:
"A bíboros hercegprímás úr templomunk renoválásához 200 pengős adománnyal hozzá fog járulni…"
- olvashatjuk a jegyzőkönyvben. Majd a továbbiakban az írója még hozzáteszi: "…ezen nemes adományon kívül még 300 P-re lenne szükség."

1933. május 4-én újabb örömhír: "…azon 200 pengőn kívül, melyet Hercegprímás úr őeminenciája helyezett kilátásba, újabb 2-300 pengős ígéretet kaptunk a vallás és tudományi alaptól, most már tehát komolyan foglalkozhatunk azzal a gondolattal, hogy templomunkon a szükséges pótlásokat elvégezetjük."

1933. május 28.
"Két költségvetés érkezett a templom renoválására vonatkozólag. Stipkovics Fülöp és társa Takács József költségvetését fogadták el egyhangúlag 846 pengővel, szemben Schmidt András 880 pengős költségvetésével. Nem annyira a kisebb összeg játszotta a döntő szerepet, mint inkább az, hogy az elfogadott költségvetésben jobb anyagot is biztosítottak a renováláshoz."

1943. április 5-én Serédi Jusztinián hercegprímás Száraz József ravazdi plébánost nevezte ki dunaszegi plébánosnak. A plébános úr itteni működése alatt részletesen leírta a templom történetét.

"1944 telétől a templom és a sekrestye fűthető. A kályhákat a Kalot legényegylet ajándékozta a templomnak. 1944. március 17-e a keresztúti (stációs) képeknek felszentelési napja, melyeket 14 buzgó dunaszegi család vásárolt meg. "Nagypénteken vonult át a világháború frontja Dunaszegen. A templomot és a plébániát csak kisebb lövések érték." "Az 1947-48-dik esztendőket a magyar püspöki kar - élén Mindszenty József esztergomi érsekkel, "Boldogasszony Évének" nyilvánította. Templomunk a Szűz Anya temploma, elhatároztuk, hogy a Boldogasszony évét emlékezetesség tegyük, mégpedig új harangok beszerzésével. A jó Isten terveinket megáldotta, mert 1947. augusztus 10-én, a templomunk búcsújának ünnepén a Szűz Anya, mint Magyarok Nagyasszonya tiszteletére új harangot emeltünk föl a toronyba. Súlya 208 kg, cisz hangú. A harang árába a Szívgárda csapat 1000 Forintot, a Credo férfiegylet 600 Forintot és a Leánykör 600 Forintot adott. Egy évre rá, 1948. aug. 8-án ugyancsak búcsú napján a dunaszegi hívek áldozatkészsége lehetővé tette, hogy Kutasi Károly kerületi esperes megszentelhette a Szent Flórián tiszteletére öntetett nagy harangunkat. Súlya 397 kg. Hangja A. A hívek adományoztak 9737 Forintot, a Leánykör 2015 Forintot, a Szívgárda gyermekcsoport 221 Forintot. Mindkét harangszentelési nap felejthetetlen marad a dunaszegiek számára. A lélekharang súlya 59 kg. 1701-ben lett öntve."

(A ravatalozó harangja szintén az 1700-as évekből való. Korábban Gyulamajorban, egy kb. 3 méter magas haranglábba volt felhúzva. Ezzel harangoztak délben a majoriak.)

"Templomban a villanyfény 1948. november 6-án este ünnepélyes litánia alatt gyulladt ki."

"1949 év nyarán a hívek adakozása lehetővé tette, hogy az egész templomot mozaik cementlapokkal lerakathattam. Ugyancsak ez év őszén került sor az összes padok kétszeri átfestésére. A hívek ezen munkálatokra 3488 Forintot adományoztak. A templompersely pedig 1802 Forint. 1949 évi Karácsonyra a hívek adományaiból 20 db-ból álló, 32 cm-es, betlehemi szoborcsoportot vásároltunk 501 Forint árban. Ezen célra felajánlott pénzfeleslegből még 1 db oltárszőnyeget is vettünk 453 Forintért."

"1954-dik Mária év… A hívek adományai lehetővé teszik, hogy július elején megkezdhetjük a festést, melyet Borza Antal győri festőművész vállalt. … Két heti munka után július 14-én délután fél 4 órakor a harangok félreverése jelzi, hogy a nagy Duna elérte a töltés tetejét (100%)."

"A templomban nem volt víz, de a talajvíz következtében a főoltár jobbra elferdült."

"A megkezdett templomfestést a hívek óhajára augusztus 22-én folytattuk. Október 17-én lélekemelő ünnepség keretében dr. Gigler Károly esztergomi kanonok megáldotta a belülről művészien megújult dunaszegi templomot."

"1958. A templom külső tatarozása. A munkálatok költségeit a hívek vállalták: 25000 Ft-t.

Ehhez azonban a Főegyházmegyei Hatóság 2000 Ft segélyt utalt ki. A szépen rendbe hozott templom ünnepélyes átadása búcsú napján történt. Az ünnepélyes misét papi segédlettel Dr. Schwarz-Eggenhoffer Artur esztergomi vikárius celebrálta. A szentbeszédet Thaller István esztergomi kanonok mondotta."

2003-ban sor került a templom külső felújítására. A külső festésre és a tetőszerkezet cseréjére már nagy szükség volt. Ezek a munkálatok önkormányzati pályázati segítséggel valósultak meg. Emellett a templomkert térkő burkolatot kapott, ezt parkosítás, majd a díszkivilágítás beszerelése követte. A munkálatokat augusztusra befejezték, kívülről megszépült templomunk felszentelésére pedig augusztus 3-án, Havas Boldogasszony ünnepén, a falu búcsúnapján került sor ünnepélyes szentmisében, amelyet dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrált. A tatarozás megvalósításában kiemelkedő szerep jutott Bognár Vilmos atyának, aki szívügyének tekintette a templom megszépülését. A munkálatok pedig már Bogisich Ferenc plébánossága alatt zajlottak le.
Dunaszeg Dunaszeg

2003. őszén a templomhoz tartozó, úgynevezett „régi temető” átalakítása következett. A temető 1962-ig szolgált temetkezési helyül. 2002. december 31-én hivatalosan bezárt. Az Önkormányzat, engedélyezett terv alapján, a temető helyén 2003. októberében megkezdte a Kegyeleti Park kialakítását, ami november végére el is készült.

2004. augusztusában dr. Pápai Lajos megyéspüspök Albán József atyát nevezte ki Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér plébánosának.

2004. szeptember: megkezdődött az 1926-ban épült római katolikus plébánia külső és belső felújítása. A munka befejeztével az épületet dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentelte meg 2005. április 11-én.

Dunaszeg

2005-ben újabb nagy feladat várt az egyházközségre. A templom külső felújítását követően szükségessé vált a belső renoválás is. A munka októberben kezdődött el a teljes elektromos hálózat cseréjével és a hangosítás kiépítésével. Ugyanakkor elkészült a fűtés átszervezése, az olajkályhát felváltotta a gázfűtés a gázkazán és a radiátorok beszerelésével. A templomot beállványozták, a belső festés pedig 2006. március 1-én vette kezdetét. A művészi igényű munkálatokat a szlovák M. J. Švec okleveles iparművész, festőművész vezetésével hárman végezték. A régi freskók - amelyek már felismerhetetlenek voltak -, helyébe újak kerültek. A mennyezeti freskók a következő bibliai jeleneteket ábrázolják: A csodálatos halfogás (Lukács 5, 1-4), Jézus megkeresztelkedése (Lukács 3, 21-22), Jézus a vízen jár (Máté 14, 22-33). A kórus mellvédjén található két festmény egyike az Esztergomi Bazilikát, a másik pedig a Győri Bazilikát ábrázolja. Liszkai Imre, egyházközségünk tagja egy utolsó vacsorát ábrázoló fából kifaragott képet ajándékozott a templomnak, amelyet Erdélyben készíttetett. Amíg a belső munkálatok folytak, a Kegyeleti Parkban felépült a Keresztút az önkormányzati képviselő testületi tagok felajánlásából, valamint helyi mesteremberek önzetlen segítségével. Az első keresztúti ájtatosságot 2006. nagypéntekén tartotta az egyházközség.