A római katolikus templom

Dunaszegen már a régebbi századokban is (1600) volt templom. Az 1658. évi adóösszeírások mint elpusztultat jelzik. 1720-ban a régi helyén Viczay Terézia grófnő emeltetett új templomot, mely eredetileg barokk stílusban épült, de azóta némileg átalakították. A műemlékről Genthon István Magyarország műemlékei című könyvének dunántúli fejezetében a következőket lehet olvasni:
"R.k. templom, homlokzat előtti toronnyal és a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel. Három-boltszakaszos hajó, szentély. Barokk főoltár és szószék. Épült 1720-ban."

Dunaszeg


A templom nagy oltárképe az egykori védőszentet, Borbálát ábrázolja. Fölötte Havas Boldogasszonyról készült festmény látható. (A falu népe ma már Máriát tartja a dunaszegi templom védőszentjének.) A berendezés már nem a régi. Az eredeti barokk szószék még megvan, de jelenleg a szentpáli templomban található. Az orgona múlt századból való.

Az egyházközségi jegyzőkönyvek alapján figyelemmel kísérhetjük a templom tatarozásának és az oltár restaurálásának történetét a 30-as évek elején.

1931. május 4-én a következőkről tárgyalnak a képviselők:

"…a templom főoltárának és a templom külsejének renoválása feltétlen szükségessé vált. Ezen munkálatok a legkedvezőbb esetben is legalább 1000 pengőbe kerülnének, azonban csak 462 pengő áll erre a célra rendelkezésre."

A képviselőtestület úgy határozott, hogy felszólítja a híveket adakozásra és erre a célra gyűjtőíveket bocsát ki. Az íveket önként jelentkező egyházközségi képviselő testületi tagok hordozzák körül a faluban. Hogy mennyi és milyen munkálatokat fognak elvégezni, azt a gyűjtés eredményétől teszik függővé. Június 21-én Gáspáry Gyula plébános ismerteti a templom tatarozására és az oltár restaurálására indított gyűjtés eredményét.

"… most 1215 pengő áll erre a célra rendelkezésre. Egyes névtelen adakozók még azonban kisebb-nagyobb összegeket kilátásba helyeztek…"

A rendelkezésre álló összeg nem elegendő, ezért elhatározzák, hogy egyelőre csak az oltár renoválását és a templom belső festését végeztetik el. Az oltár restaurálásához három költségvetés érkezik. Heckenast János szombathelyi oltárépítő 940 pengős költségvetését fogadja el a képviselőtestület. Az egyházközség a 940 pengőn kívül lakást és ellátást is biztosít, azonfelül a felmerülő fuvarokat is adja. Még egy megjegyzés a 21-i jegyzőkönyvből:
"Szeredy Benedek a festéshez nagyobb összeggel hozzájárult."

A kezdeti bíztató jelek után nagyon lassan halad az ügy. Másfél évig szinte semmi nem változik 1933 januárjában ismét felcsillan egy kis reménysugár:
"A bíboros hercegprímás úr templomunk renoválásához 200 pengős adománnyal hozzá fog járulni…"
- olvashatjuk a jegyzőkönyvben. Majd a továbbiakban az írója még hozzáteszi: "…ezen nemes adományon kívül még 300 P-re lenne szükség."

1933. május 4-én újabb örömhír: "…azon 200 pengőn kívül, melyet Hercegprímás úr őeminenciája helyezett kilátásba, újabb 2-300 pengős ígéretet kaptunk a vallás és tudományi alaptól, most már tehát komolyan foglalkozhatunk azzal a gondolattal, hogy templomunkon a szükséges pótlásokat elvégezetjük."

1933. május 28.
"Két költségvetés érkezett a templom renoválására vonatkozólag. Stipkovics Fülöp és társa Takács József költségvetését fogadták el egyhangúlag 846 pengővel, szemben Schmidt András 880 pengős költségvetésével. Nem annyira a kisebb összeg játszotta a döntő szerepet, mint inkább az, hogy az elfogadott költségvetésben jobb anyagot is biztosítottak a renováláshoz."

1943. április 5-én Serédi Jusztinián hercegprímás Száraz József ravazdi plébánost nevezte ki dunaszegi plébánosnak. A plébános úr itteni működése alatt részletesen leírta a templom történetét.

"1944 telétől a templom és a sekrestye fűthető. A kályhákat a Kalot legényegylet ajándékozta a templomnak. 1944. március 17-e a keresztúti (stációs) képeknek felszentelési napja, melyeket 14 buzgó dunaszegi család vásárolt meg. "Nagypénteken vonult át a világháború frontja Dunaszegen. A templomot és a plébániát csak kisebb lövések érték." "Az 1947-48-dik esztendőket a magyar püspöki kar - élén Mindszenty József esztergomi érsekkel, "Boldogasszony Évének" nyilvánította. Templomunk a Szűz Anya temploma, elhatároztuk, hogy a Boldogasszony évét emlékezetesség tegyük, mégpedig új harangok beszerzésével. A jó Isten terveinket megáldotta, mert 1947. augusztus 10-én, a templomunk búcsújának ünnepén a Szűz Anya, mint Magyarok Nagyasszonya tiszteletére új harangot emeltünk föl a toronyba. Súlya 208 kg, cisz hangú. A harang árába a Szívgárda csapat 1000 Forintot, a Credo férfiegylet 600 Forintot és a Leánykör 600 Forintot adott. Egy évre rá, 1948. aug. 8-án ugyancsak búcsú napján a dunaszegi hívek áldozatkészsége lehetővé tette, hogy Kutasi Károly kerületi esperes megszentelhette a Szent Flórián tiszteletére öntetett nagy harangunkat. Súlya 397 kg. Hangja A. A hívek adományoztak 9737 Forintot, a Leánykör 2015 Forintot, a Szívgárda gyermekcsoport 221 Forintot. Mindkét harangszentelési nap felejthetetlen marad a dunaszegiek számára. A lélekharang súlya 59 kg. 1701-ben lett öntve."

(A ravatalozó harangja szintén az 1700-as évekből való. Korábban Gyulamajorban, egy kb. 3 méter magas haranglábba volt felhúzva. Ezzel harangoztak délben a majoriak.)

"Templomban a villanyfény 1948. november 6-án este ünnepélyes litánia alatt gyulladt ki."

"1949 év nyarán a hívek adakozása lehetővé tette, hogy az egész templomot mozaik cementlapokkal lerakathattam. Ugyancsak ez év őszén került sor az összes padok kétszeri átfestésére. A hívek ezen munkálatokra 3488 Forintot adományoztak. A templompersely pedig 1802 Forint. 1949 évi Karácsonyra a hívek adományaiból 20 db-ból álló, 32 cm-es, betlehemi szoborcsoportot vásároltunk 501 Forint árban. Ezen célra felajánlott pénzfeleslegből még 1 db oltárszőnyeget is vettünk 453 Forintért."

"1954-dik Mária év… A hívek adományai lehetővé teszik, hogy július elején megkezdhetjük a festést, melyet Borza Antal győri festőművész vállalt. … Két heti munka után július 14-én délután fél 4 órakor a harangok félreverése jelzi, hogy a nagy Duna elérte a töltés tetejét (100%)."

"A templomban nem volt víz, de a talajvíz következtében a főoltár jobbra elferdült."

"A megkezdett templomfestést a hívek óhajára augusztus 22-én folytattuk. Október 17-én lélekemelő ünnepség keretében dr. Gigler Károly esztergomi kanonok megáldotta a belülről művészien megújult dunaszegi templomot."

"1958. A templom külső tatarozása. A munkálatok költségeit a hívek vállalták: 25000 Ft-t.

Ehhez azonban a Főegyházmegyei Hatóság 2000 Ft segélyt utalt ki. A szépen rendbe hozott templom ünnepélyes átadása búcsú napján történt. Az ünnepélyes misét papi segédlettel Dr. Schwarz-Eggenhoffer Artur esztergomi vikárius celebrálta. A szentbeszédet Thaller István esztergomi kanonok mondotta."

2003-ban sor került a templom külső felújítására. A külső festésre és a tetőszerkezet cseréjére már nagy szükség volt. Ezek a munkálatok önkormányzati pályázati segítséggel valósultak meg. Emellett a templomkert térkő burkolatot kapott, ezt parkosítás, majd a díszkivilágítás beszerelése követte. A munkálatokat augusztusra befejezték, kívülről megszépült templomunk felszentelésére pedig augusztus 3-án, Havas Boldogasszony ünnepén, a falu búcsúnapján került sor ünnepélyes szentmisében, amelyet dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrált. A tatarozás megvalósításában kiemelkedő szerep jutott Bognár Vilmos atyának, aki szívügyének tekintette a templom megszépülését. A munkálatok pedig már Bogisich Ferenc plébánossága alatt zajlottak le.
Dunaszeg Dunaszeg

2003. őszén a templomhoz tartozó, úgynevezett „régi temető” átalakítása következett. A temető 1962-ig szolgált temetkezési helyül. 2002. december 31-én hivatalosan bezárt. Az Önkormányzat, engedélyezett terv alapján, a temető helyén 2003. októberében megkezdte a Kegyeleti Park kialakítását, ami november végére el is készült.

2004. augusztusában dr. Pápai Lajos megyéspüspök Albán József atyát nevezte ki Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér plébánosának.

2004. szeptember: megkezdődött az 1926-ban épült római katolikus plébánia külső és belső felújítása. A munka befejeztével az épületet dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentelte meg 2005. április 11-én.

Dunaszeg

2005-ben újabb nagy feladat várt az egyházközségre. A templom külső felújítását követően szükségessé vált a belső renoválás is. A munka októberben kezdődött el a teljes elektromos hálózat cseréjével és a hangosítás kiépítésével. Ugyanakkor elkészült a fűtés átszervezése, az olajkályhát felváltotta a gázfűtés a gázkazán és a radiátorok beszerelésével. A templomot beállványozták, a belső festés pedig 2006. március 1-én vette kezdetét. A művészi igényű munkálatokat a szlovák M. J. Švec okleveles iparművész, festőművész vezetésével hárman végezték. A régi freskók - amelyek már felismerhetetlenek voltak -, helyébe újak kerültek. A mennyezeti freskók a következő bibliai jeleneteket ábrázolják: A csodálatos halfogás (Lukács 5, 1-4), Jézus megkeresztelkedése (Lukács 3, 21-22), Jézus a vízen jár (Máté 14, 22-33). A kórus mellvédjén található két festmény egyike az Esztergomi Bazilikát, a másik pedig a Győri Bazilikát ábrázolja. Liszkai Imre, egyházközségünk tagja egy utolsó vacsorát ábrázoló fából kifaragott képet ajándékozott a templomnak, amelyet Erdélyben készíttetett. Amíg a belső munkálatok folytak, a Kegyeleti Parkban felépült a Keresztút az önkormányzati képviselő testületi tagok felajánlásából, valamint helyi mesteremberek önzetlen segítségével. Az első keresztúti ájtatosságot 2006. nagypéntekén tartotta az egyházközség.

 

Közösség

Aktualitások

Szúnyoggyérítés

Értesítés

Gyógyszertár

Szabadság miatt ZÁRVA

Álláshirdetés

Pénzügyi-gazdálkodási előadó munkakör betöltésére